Avís legal

1.- DADES IDENTIFICATIVES

Aquest Bloc, que el seu titular és:

JORDI SACASAS I LLUIS
amb CIF 46692907D
i domicili en c/ Roger de Flor, 159 baixos
08912 BADALONA – BARCELONA
i correu electrònic jordisac@yahoo.es

està constituït pel bloc associat al domini: https://www.tartamudesa.com

D’ara endavant al titular ho denominaremJORDI SACASAS”.

2.- USUARIS

La utilització d’aquest Bloc atribueix la condició d’USUARI a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

Alguns aspectes d’aquest Bloc, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

L’USUARI declara sota la seva responsabilitat ser major de 13 anys i tenir capacitat suficient per a la contractació o per al tractament de les dades que es tracti, per la qual cosa JORDI SACASAS no és responsable de l’incompliment d’aquest requisit.

3.- ÚS DEL BLOC   

L’Usuari es compromet a utilitzar el Bloc, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Bloc o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Bloc o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Bloc per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquest Bloc.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals JORDI SACASAS presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de JORDI SACASAS o de tercers.

4.- PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

JORDI SACASAS I LLUIS, amb CIF/NIF 46692907D, tracta la informació que li facilita amb la finalitat de divulgar la quequesa.

Les dades proporcionades les conservaré mentre es mantingui el seu interès per aquest bloc i no m’informi d’eliminar-los. Les seves dades no seran en cap cas cedides a tercers.

Vostè té dret a: accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar el seu tractament o oposar-se a ell, dirigint-se a la següent adreça: jordisac@yahoo.es

RESPONSABLE
(del tractament)
Jordi Sacasas i Lluís CIF/NIF: 46692907D
Dir. Postal: c/ Roger de Flor, 159 baixos 08912 BADALONA – BARCELONA
Correu elect: jordisac@yahoo.es
REPRESENTANT
(del responsable)
És el mateix responsable o el seu representant legal, si escau.
DPD No es contempla cap delegat de protecció de dades (DPD), ja que no és necessari a causa del tipus de tractaments que es realitzen i als resultats obtinguts en l’anàlisi de riscos previs que s’ha realitzat.
FINALITAT
(del tractament)
Prestar-li el servei que ens ha sol·licitat en cadascun dels formularis de contacte. Divulgar la quequesa.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui el seu interès pel bloc i la seva finalitat i no m’informi del seu interès a eliminar-los.
Les seves dades no seran tractades amb la finalitat de realitzar decisions automatitzades, ni d’elaborar perfils.
LEGITIMACIÓ
(del tractament)
Base jurídica El consentiment de la persona interessada. Aquest consentiment reuneix els requisits exigits pel RGPD. I es faculta a l’interessat de sistemes per retirar el consentiment prestat.
DESTINATARIS
(de les dades)
Cessió de dades. No es realitzen cessions de dades.
Transferències a tercers països No es realitzen transferències internacionals de dades.
DRETS
(dels interessats)
Es poden exercir els drets de: accés, rectificació, supressió, limitació i oposició, dirigint-se a la següent adreça: jordisac@yahoo.es

En cas de no satisfer els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència de protecció de dades:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

PROCEDÈNCIA
(de les dades)
Font de les dades Les dades són facilitades pel mateix usuari.
Les dades facilitades per l’usuari són dades de nivell de protecció bàsic.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquest Bloc, textos, fotografies, gràfics, imatges, sons, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc., així com els noms comercials, les marques i altres signes distintius, són propietat de JORDI SACASAS o de tercers, no adquirint l’usuari cap dret sobre ells pel mer ús d’aquest Bloc.

El seu contingut no podrà ser objecte de manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, transmissió, adaptació, traducció, etc) per part de la persona usuària o de terceres persones, sigui total o parcialment, sense l’expressa autorització. I queda absolutament prohibida la seva distribució, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no sigui expressament autoritzat pel titular.

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

JORDI SACASAS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Bloc o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 7.- MODIFICACIONS

JORDI SACASAS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Bloc, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8.- ENLLAÇOS

Si des del Bloc de JORDI SACASAS es pot, o pogués al seu moment, accedir a enllaços o hipervincles JORDI SACASAS no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas JORDI SACASAS, creador d’aquest Bloc, assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un Bloc aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9.- DRET D’EXCLUSIÓ

JORDI SACASAS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Bloc i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.- GENERALITATS

JORDI SACASAS perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Bloc exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.